ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ


Η μεταφραστική εταιρεία Literatus δραστηριοποιείται στο χώρο της μετάφρασης του γραπτού λόγου διάφορων γνωστικών αντικειμένων: νομική, οικονομική, τεχνική και ιατρική μετάφραση, χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους, μεταφραστικές τεχνολογίες και έξυπνες εφαρμογές (smart applications).

Το τμήμα μετάφρασης αποτελείται από το:

  • Τμήμα ευρωπαϊκών γλωσσών
  • Τμήμα βαλκανικών γλωσσών και γλωσσών ΝΑ Ευρώπης
  • Επικυρωμένες μεταφράσεις επίσημων εγγράφων
  • Τμήμα τεχνικών μεταφράσεων και λογισμικού εφαρμογών
  • Τμήμα τεχνικής υποστήριξης
  • Ηλεκτρονικό αρχείο μεταφραστικών παροχών.

Εκδοτικό τμήμα
Μεταφραστές της Literatus
Μεταφραστικό τμήμα, 2000