ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΠΕΛΑΤΕΣ


Στην πλειονότητά τους οι πελάτες του μεταφραστικού γραφείο Literatus είναι δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΔΕΚΟ, εμπορικές εταιρίες, οικονομικά, μορφωτικά και ερευνητικά ιδρύματα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ, εκδοτικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά, δικαστικά και σωφρονιστικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια, διαφημιστικές εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής κ.λπ. Οι αρχές που διέπουν τη συνεργατική σχέση με τους πελάτες είναι:

  • Ποιότητα στις μεταφραστικές και διερμηνευτικές υπηρεσίες
  • Τήρηση των προθεσμιών παροχής υπηρεσιών
  • Άμεση και φιλική ανταπόκριση
  • Τήρηση των αρχών της μεταφραστικής επιστήμης και τέχνης και του κώδικα δεοντολογίας
  • Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου
  • Διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών στη μεταφραστική αγορά.

Καθημερινή διαδραστική επικοινωνία με τους πελάτες
Κύκλος εργασιών του μεταφραστικού γραφείου Literatus (2010-2016)
Πελατειακή βάση του μεταφραστικού γραφείου Literatus (2010-2016)
Καθημερινή εξυπηρέτηση πελατών, Literatus 1999