ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ


Το μεταφραστικό γραφείο Literatus στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους, αναλαμβάνει την μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας που θα υποβάλετε σε δημόσιες υπηρεσίες, διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όπως πιστοποιητικά, σχολικά έγγραφα, βεβαιώσεις, ληξιαρχικές πράξεις, ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, συμβόλαια, καταστατικά επιχειρήσεων κ.λπ.

Το μεταφραστικό μας γραφείο σας παρέχει επικυρωμένες μεταφράσεις της αναλυτικής σας βαθμολογίας, του πτυχίου, των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική γλώσσα κ.λπ. Όπως:

Για την αγγλική γλώσσα

 • Επικυρωμένες μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
 • IELTS – International English Language Testing System
 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language
 • LCCI
 • International Qualifications Certificate of Proficiency in English (CPE /ECPE) κ.λπ.

Για την γαλλική γλώσσα

 • Επικυρωμένες μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων DELF
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων DALF
 • Πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας (Sorbonne I)
 • Δίπλωμα γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας (Sorbonne ΙΙ) κ.λπ.

Για την ισπανική γλώσσα

 • Επικυρωμένες μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων INICIAL, BASICO, SUPERIOR.

Για την ιταλική γλώσσα

 • Επικυρωμένες μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
 • Επικυρωμένες μεταφράσεις των πτυχίων CELI.

Για τη γερμανική γλώσσα

 • Επικυρωμένες μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του N. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του N .3149/2003
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, του Ινστιτούτου Goethe
 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2
 • Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Επίσης παρέχουμε επικυρωμένες μεταφράσεις όλων των πιστοποιητικών φοίτησης της γλώσσας που εκδίδει το ΙΜΧΑ, των πιστοποιητικών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, των πιστοποιητικών ECDL European Computer Driving Licence Foundation και κάθε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου που απαιτεί επικυρωμένη μετάφραση κ.λπ.


Το τμήμα επικυρωμένων μεταφράσεων της Literatus
Συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο για τη μετάφραση
Συντακτικό προσωπικό του Εκδοτικού οίκου
Απονομή βραβείων σε Literatus