STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


PËRKTHIME
ZYRTARE


Zyra e përkthimeve Literatus merr përsipër përkthimin dhe noterizimin ligjor të dokumenteve tuaja.

Përkthime në anglisht

 • Përkthime të noterizura të dokumenteve shtetërore
 • Çertifikata për mësimin e gjuhës: Niveli fillestar, bazë dhe i lartë (Lower, Proficency etj).

Përkthime në frëngjisht

 • Përkthime të noterizura të dokumenteve shtetërore
 • Çertifikata gjuhësh për nivelin DELF
 • Çertifikatë për gjuhët e të gjitha niveleve DALF
 • Gjuha franceze (Sorbonne I)
 • Diplomë e gjuhës dhe letërsisë franceze (Sorbonne ΙΙ) etj.

Përkthime në spanjisht

 • Përkthime të noterizuara të dokumenteve shtetërore
 • Çertifikata për mësimin e gjuhës: Niveli fillestar, bazë dhe i lartë (INICIAL, BASICO, SUPERIOR).

Përkthime në italisht

 • Përkthime të noterizuara të dokumenteve shtetërore
 • Certifikata për mësimin e gjuhës: Niveli fillestar, bazë dhe i lartë (shkallët CELI).

Përkthime në gjermanisht

 • Përkthime të noterizuara të dokumenteve shtetërore
 • Deutsches Sprachdiplom (GDS) (Universiteti Ludwig Maximilian i Munihut) ose Zertifikat V.B.L.T.
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Goethe
 • GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), Ludwig-Maximilian University
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), Ludwig-Maximilian University
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP), Goethe Institute
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2
 • Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben, Genova University.

Të gjitha këto dokumente ofrohen në të gjitha kombinimet gjuhësore


Seksioni i përkthimeve zyrtare
Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare për përkthimin
Grupi editorial i Literatus
Çmime të ndryshme për Literatus