STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


SHËRBIME


Përkthime & interpretime

Përkthime me teknologji bashkëkohore dhe interpretime konferenciale të një niveli të lartë: simultatnte, shoqëruese, me pëshpërim, etj.

Dega speciale e gjuhëve ballkanike, database për ekonomitë dhe kuadrin juridik të vendeve të Ballkanit.

Arkiv elektronik dhe teknologji të reja përkthimi: menaxhim elektronik i dokumenteve, bankë termash të fushave të dhe specialiteteve të ndryshme, memorie elektronike të teksteve të përkthyera.

FUSHAT

Shkenca politike: botime, buletine politike dhe rezoluta, botime për media, regjistrime me MP3 dhe përkthime intervistash.

Shkenca ekonomiko-financiare: bilance, raporte financiare, inventare kompanish, plane ekonomike.

Shkenca juridike: akte juridike, statute kompanish, marrëveshje kontraktuale, mjete juridike, nota dhe prokura noteriale.

Shkenca mjekësore dhe farmaceutike: raporte mjeko-ligjore, buletine, udhëzime për përdorimin e medikamenteve dhe aparateve mjekësorë.

Përkthime tekniko-shkencore: Tekste teknik, trajtesa tekniko-shkencore, botime universitare, tekste shkollorë, raporte, manualë, studime teknike.


Seksioni i përkthimit
Kohë bashkëpunimi interaktiv me personelin përkthyes
Punonjësi të zyrës së përkthimit Litaratus