STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


NJOFTIME


NË KETË FAQE DO TË GJENI NJOFTIME DHE KOMUNIKIME NGA KONSULLATA SHQIPTARE NË SELANIK PËR APLIKIME TË NDRYSHME DHE DOKUMENTET TUAJA

Zyra jonë merr përsipër plotësimin e modularëve tuaj përkatës për shërbimet online që ofron konsullata shqiptare në Selanik, një praktikë që ka filluar para dy muajsh.

Konkretisht:
Platforma përkatëse e MPJ të Republikës së Shqipërisë ofron procedurat e automatizuara dhe digjitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore të listuara më poshtë:

Aplikim për Asistencë të përgjithshme
Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur
Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosur
Aplikim për Shtetësi Shqiptare me dhënie
Aplikim për Shtetësi Shqiptare me njohje
Aplikim për Rifitim Shtetësie Shqiptare

Aplikim për Lënie Shtetësie Shqiptare
Aplikim për Pasaportë dhe Kartë Identiteti
Aplikim për Leje Kalimi
Aplikim për Leje Transport Trupi
Aplikim për Regjistrim fëmije
Aplikim për Çertifikatë Lindje
Aplikim për Regjistrim Martese
Aplikim për Çertifikatë Martese-vetëm për Italinë
Aplikim për Regjistrim Vdekje
Aplikim për Çertifikatë Vdekje- vetëm për Italinë
Aplikim për Çertifikatë Familjare - vetëm për Italinë
Aplikim për Lidhje Martese me Shtetas Shqiptar/e
Aplikim për Lidhje Martese me shtetas të huaj
Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)- vetëm për Italinë
Aplikim për Prokurë të Posaçme
Aplikim për Deklaratë noteriale
Aplikim për Autentifikim nënshkrimi
Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
Aplikim për Procesverbal
Aplikim për Njësimin e kopjes me origjinalin
Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale
Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta
Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti
Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje
Aplikim për Vërtetim certifikatë Martese
Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare
Aplikim për Vërtetime të tjera konsullore
Aplikim për Përkthim Dokumenti
Aplikim për Legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga Institucione të huaja
Aplikim për Vizë


Çmim nga Universiteti Makedonias
Çmime të ndryshme për përkthimet Literatus
Vlerësim i veçantë nga gazeta Tribuna, Athinë
Prezantimi i librit Zorbas në Tiranë