STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


BOTIME


Nga viti 2015 Literatus ka zgjeruar aktivitetin e vet tregtar dhe në fushë të botimeve. Botimet e Literatus veçojnë për cilësinë e lartë botuese, për kujdesin dhe merakun, si në formë ashtu në përmbajtje. Redaktorët, përkthyesit, faqosësit dhe i gjithë personeli teknik është i kualifikuar dhe aplikon metoda bashkëkohore botuese. Shih http://www.literatus.gr/el/ekdoseis.htm


Botime Literatus
Redaktorë dhe korrektorë letrarë të shtëpisë botuese Literatus
Prezantim librash të shtëpisë botuese Literatus